INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

Zobraziť
Názov školenia: Protetika I: Protetická preparácia na schodík; brúsenie, odtláčanie, ochranné korunky
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: 8 účastníkov
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 160,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  Náplň školenia:
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s problematikou preparácie pilierov na schodík, ktorá sa v súčasnosti vyžaduje pre väčšinu prípadovov ošetrenia fixnou náhradou. Nové materiály a technológie zhotovenia fixných náhrad (napr. VITA In-Ceram alebo použitie “schultermassen” pri kovokeramike) poskytujú obrovské možnosti dokonalej estetiky, naproti tomu však zvyšujú nároky na presnosť vo všetkých fázach ošetrenia. Nakoľko teoreticky je celý problém väčšine zubných lekárov dobre známy, hlavný dôraz sa kladie na praktickú časť, ktorá lepšie odhalí parciálne problémy pri preparácii a odtláčaní. Účastníci si prakticky odskúšajú brúsenie, zavedenie retrakčnej nite, odtláčanie rôznymi technikami a zhotovenie ochrannej korunky razidlovou metódou. Malý počet účastníkov umožňuje celý seminár viesť v podobe diskusie, pri ktorej prednášajúci teoreticky aj prakticky prezentuje svoje skúsenosti a konfrontuje ich so skúsenosťami a poznatkami účastníkov školenia. Každý účastník si po teoretickej časti môže preparáciu, odtláčanie aj zhotovenie ochrannej korunky prakticky vyskúšať na fantómových hlavách. K tomu slúžia 4 pracoviská s fantómovými hlavami.
 
Každý účastník obdrží sadu vrtákov, ktorú použije v praktickej časti a ktorá mu po skončení školenia zostáva. Sada obsahuje nasledovné vrtáky: gulička, kalibračný vrták, “palcát” (na žuvacie plôšky) 2 x špička (väčšia, menšia), torpédo, valec zaoblený, plamienok, valec hranatý. Sadu zostavil pre potreby školenia MUDr.Jandzík

 

Názov školenia: Protetika III: Preparácia na schodík - pokračovací kurz
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: max. 4 účastníci
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 210,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  Náplň školenia:
Cvičenie nadväzuje na školenie Protetika I: Protetická preparácia na schodík; brúsenie, odtláčanie, ochranné korunky. Školenie pozostáva z praktickej ukážky a cca 4 hodín praktickej práce na fantómoch. Každý účastník napreparuje tri zuby pod 5-členný mostík. Obsahom školenia je:

- Schodíková preparácia vo frontálnom a distálnom úseku s dôrazom na zachovanie paralelity pilierov pri prechode z frontálneho do distálneho úseku.
- Preparácia schodíka na živých, mŕtvych alebo deštruovaných zuboch.
- Rôzne typy schodíkovej preparácie
- Odtláčacie techniky a odtlačkové materiály, odtlačky bez bublín
- Devitalizovať alebo nedevitalizovať - pooperačná citlivosť, vitalita
- Zhotovenie definitívneho odtlačku a dočasného mostíka.
- Celková estetika zubnej náhrady, začlenenie rekonštrukcie, správna artikulácia a funkčnosť rekonštrukcie, estetika mäkkých tkanív.
 
Každý účastník obdrží sadu vrtákov, ktorú použije v praktickej časti a ktorá mu po skončení školenia zostáva. Sada obsahuje nasledovné vrtáky: gulička, kalibračný vrták, “palcát” (na žuvacie plôšky) 2 x špička (väčšia, menšia), torpédo, valec zaoblený, plamienok, valec hranatý, jemný valec, jemná špička. Sadu zostavil pre potreby školenia MUDr.Jandzík

 

Názov školenia: Sklené vlákna I: Vláknami vystužené priame kompozitné rekonštrukcie
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: max. 10 účastníkov
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

Teoretická časť:
- Indikácie pre sklené vlákna: vláknami vystužená konštrukcia vs. štandardná protetická rekonštrukcia (prípadne implantát)
- Vlákna everStick: vlastnosti, postup spracovania, mechanizmus väzby vlákna na kompozitný materiál - technológia IPN Použitie vláknami vystuženého kompozitu na: kompozitné mostíky zhotovené v jednom sedení, čapové dostavby, estetické dlahy a retainéry
- Na prednáške budú prezentované kompletné postupy od zhotovenia konštrukcie zo sklených vlákien až po dokončenie a vyleštenie rekonštrukcie.
- Príklady použitia, klinické výsledky
- Ekonomické aspekty

Praktická časť:
Predmetom praktickej časti je:
- estetická dlaha
- povrchovo kotvený frontálny alebo distálny mostík - priama technika Každý účastník si na modeli vyskúša celý postup práce od zhotovenia konštrukcie zo sklených vlákien everStick až po domodelovanie rekonštrukcie z kompozitu. Ako kompozit bude na školení použitý materiál Gradia.

Vláknami vystužené kompozitné rekonštrukcie (864 kB)

Každý účastník obdrží sadu vlákien everStick a štetce na prácu
s kompozitom. Sada obsahuje:
- 5 cm vlákno everStick C&B
- 5 cm vlákno everStick PERIO
- štetec na kompozit GC tenký
- štetec na kompozit GC plochý
- CD s technickou dokumentáciou

Názov školenia: Koferdam rýchlo a jednoducho
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: 10 účastníkov
Dĺžka trvania: 1/2 dňa
Cena: 98,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

Náplň školenia:
Účastníci sa oboznámia s použitím koferdamu pri rôznych typoch ošetrenia: adhezívne techniky, endodoncia, subgingiválne rekonštrukcie, ako pri práci s koferdamom použiť držiak rtg filmu, odsávačku a pod. Účastníci ďalej dostanú informáciu o potrebnom inštrumentáriu: aké typy spôn existujú a ktoré sú naozaj potrebné (jednooblúkové dvojoblúkové; s retenčným účinkom, s retrakčným účinkom; bezkrídlové, s krídelkami) aké existujú izolačné blany, napínacie rámy a ďalšie inštrumentárium. Po úvodnej prednáške školiteľ prakticky predvedie prácu s koferdamom a rôzne techniky násadzania a fixovania koferdamu, tak aby účinne izoloval, neprekážal pri ošetrení a nezabral lekárovi veľa času. Následne si každý účastník prácu s koferdamom prakticky vyskúša na fantómových hlavách. Účastník školenia si v praktickej časti môže vysúšať rôzne typy spôn, izolačných blán a napínacích rámov. Účastníci si môžu vyskúšať prásu s klasickým koferdamom (rámik + blana) aj s anatomicky tvarovaným koferdamom (napr. OptiDam)

Názov školenia: Tvárový oblúk a individuálny artikulátor
Zameranie: Zubní lekári a zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Pavel Metelka, DiS.
Počet účastníkov: 10 účastníkov
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 150 €
Kredity: len zubní technici 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

  Náplň školenia:
Náplňou školenia je prezentovať problematiku prenosu individuálnych dát lebky a žuvacieho aparátu pacienta do artikulačného prístroja a ich využitie v praxi. Úvodná prednáška sa zaoberá základnými pojmami z gnatológie, popisom artikulačných prístrojov (arcon vs. non-arcon, priemerný vs. individuálny) použitím tvárového oblúka a artikulátora pri ošetreniach konvenčne alebo CAD/CAM postupom fixnou alebo snímacou náhradou.
V praktickej časti si každý účastník vyskúša prácu s tvárovým oblúkom a artikulátorom. Pracovať môžu na fantómových hlavách alebo účastníci kurzu vzájomne medzi sebou (zároveň tak majú možnosť vyskúšať si pozíciu pacienta aj ošetrujúceho). Na školení je prakticky prezentovaný celý postup od zaregistrovania dát pacienta, až po zasadrovanie modelov a odčítanie individuálnych hodnôt pacienta v artikulátore. Prípadné nejasnosti môžu účastníci prediskutovať so školiteľom. Na školení sa zároveň prezentuje koncept Model managementu na odstránenie predčasných kontaktov a artikulačných prekážok ako aj využitie artikulátora pri CAD/CAM výrobe protetických náhrad a použitie rôznych pomôcok na klasické stavanie celkových protéz.
     

Názov školenia: Kovokeramika VITA VM13 - majstrovský kurz
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: z.t.Renato Carretti, Švajčiarsko
Počet účastníkov: max. 10 účastníkov
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: Bude určena v krátkej dobe
Kredity: 15 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  Náplň školenia:
Predmetom kurzu je zhotovenie 2 zubov (horných jednotiek), pričom jeden zo zubov je zhotovený podľa živej predlohy - zub niektorého z účastníkov kurzu. Rôznym vrstvením opáknych, translucentných a transparentných hmôt sa pritom dosahuje mladistvého alebo staršieho vzhľadu zubu. Súčasne sa prezentuje použitie širokej škály efektných hmôt sady PROFESSIONAL KIT ako aj hmôt AKZENT a INTERNO na vytváranie rôznych “chameleón” efektov, škvŕn, prasklín a drobných anomálii, ktoré umožnia lepšie začleniť rekonštrukciu.  
Účastníci sa zaoberajú správnym výberom a kontrolou výsledného odtieňa pomocou prístroja na meranie farieb VITA Easyshade Compact ako aj prácou so vzorníkom 3D-MASTER a vzorníkov sady PROFESSIONAL KIT, čo je zvlášť dôležité u vysoko estitických prác, ktoré je možné bez problémov začleniť do prirodzeného zuboradia. Významným estetickým prvkom pri kovokeramických prácach je používanie hmôt MARGIN (alebo Schultermassen), ktoré zamedzujú vytváraniu šedých tieňov a sfarbovaniu gigívy. Ich použitie však nie je možné všade a dajú sa spracovať viacerými spôsobmi. Účastníci sa ďalej oboznámia s nanášaním opakeru pomocou systému SPRAY-ON, ukladaním efektných hmôt sady PRPFESSIONAL KIT, podfarbovacích hmôt VITA INTERNO a VITA AKZENT,
Účastník sa môže rozhodnúť či bude pracovať s keramikou VM13 alebo VMK Master.
!!! Dôležitá poznámka: v cene školenia nie sú modely. Každému účastníkovi zašleme sadrové modely zuboradia ktoré je potrebné dorobiť (osadiť čapy, vyliať podstavu, rozseparovať, obrúsiť atď.) a zhotoviť si konštrukcie. V prípade záujmu si modely môže účastník zakúpiť u nás o čom nás musí dopredu informovať. Cena za všetky štyri konštrukcie je 60,-  €

 

     

Názov školenia: Celokeramické fazety
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Andrej Lukáš
Počet účastníkov: max. 8
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: 199,- €
Kredity: 16 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

2-dňový praktický kurz pre zubných technikov. Predmetom kurzu je zhotovenie keramických faziet vo frontálnom úseku na nepreparované zuby (Nonprepveneer) technikou vrstvenia na ohňovzdorný pahýľ. Predmetom školenia je celý postup od určenia farby cez posúdenie estetických a funkčných kritérií, zhotovenie modelu s ohňovzdornými pahýľmi, nanášanie keramických hmôt po glazúrovanie a prípravu na adhezívne cementovanie.
Na školení bude použitý keramický systém VITA VM13.

 

     
     

Názov školenia: Sklené vlákna II: Vláknami vystužené čapové dostavby, priame a nepriame kompozitné rekonštrukcie
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: max. 10 účastníkov
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 160,-
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

Teoretická časť:
- Použitie sklených vlákien na čapové dostavby: zhotovenie anatomickej čapovej dostavby a modelácia korunky, anatomické FRC dostavby vs. prefabrikované FRC čapy - ktoré kedy použiť, bonding v koreňovom kanáliku, cementovanie FRC čapov
- Nepriame kompozitné rekonštrukcie: indikácie, výhody, postup práce krok za krokom, cementovanie
- Na prednáške budú prezentované kompletné postupy od zhotovenia konštrukcie zo sklených vlákien až po vyleštenie rekonštrukcie.
- Príklady použitia, klinické výsledky

Praktická časť:
Predmetom praktickej časti je:
- čapová dostavba s korunkou vo frontálnom úseku
- overlay a onlay vystužené sieťkou StickNET
- distálny mostík - nepriama technika
Každý účastník si vyskúša celý postup práce od zhotovenia rekonštrukcie zo sklených vlákien everStick až po domodelovanie rekonštrukcie z kompozitu.
Ako kompozit bude na školení použitý materiál Gradia.

Vláknami vystužené kompozitné rekonštrukcie (864 kB)

Každý účastní dostane sadu vlákien everStick a štetec na modelovanie kompozitu. Balenie everStick COMBI s obsahuje:
- 5 cm vlákno everStick C&B
- 5 cm vlákno everStick PERIO
- 12 cm2 sieťka everStick NET
- 2 ks vlákno everStick POST 1.2
- Pomôcky na adaptáciu vlákna
Stick Refix D a Stick Refix L
- CD s technickou dokumen

Názov školenia: Dlahovanie zubov s poškodeným parodontom
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr. Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: 4
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 290,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia  Praktické školenie pre zubných lekárov zamerané na dlahovanie zubov s oslabeným parodontom pomocou sklenných vlákien.
Teoretická časť:
- Indikácie pre dlahy zo sklenných vlákien
- Sklenné vlákna: vlastnosti, postup spracovania, mechanizmus väzby vlákna na kompozitný materiál
- Výber pilierov a preparácia zubov
- Koferdam - nasadenie a adaptovanie
- Technika bondovania a pieskovanie
- Adaptovanie vlákna vo frontálnom a distálnom úseku chrupu
- Prekrytie (zaliatie) vlákna
- Modelácia fotokompozitu nad vláknom
- Doartikulovanie, dokončovanie a leštenie
- Praktické príklady z praxe

Praktická časť:
Každý účastník si v praktickej časti vyskúša celý postup zhotovenie estetickej dlahy na fantómovej hlave:
- vo fronálnom úseku (zuby 33-43)
- v distálnom úseku (zuby 17-15)
     

Názov školenia: Estetické kompozitné rekonštrukcie
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: 10
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

 

Kurz bude vedený s dôrazom na praktickú stránku, s minimálnym množstvom teórie a dostatkom času pre zodpovedanie otázok a príkladoy praktických riešení.
- Fyzikálne vlastnosti fotokompozitných materiálov +-
- Inhibičná vrstva
- Väzba kompozitu na kompozit pri priamych a nepriamych postupoch
- Možnosti priamej rekonštrukcie defektov chrupu kompozitmi
- Možnosti nepriamej rekonštrukcie defektov chrupu (porovnanie výhod koruniek a inlay)
- Výhody a nevýhody priamych a nepriamych postupov (čas, kontrakcia, možnosti polymerizácie, financie...)
- Možnosti výstuže kompozitných rekonštrukcií skl. vláknami - stručne
- Anatómia a estetické zásady
- Príprava silikónového kľúča
- Priame postupy (typy matríc v distálnom a front.úseku - bod kontaktu, spôsoby vrstvenia)
- Charakterizácie výplní - spôsoby farbenia fisúr, vytvorenie praskliny, bielych škvŕn
- Návody, ako vdýchnuť výplni život
- Frontálny kompozit - praktický postup
- Distálny kompozit - praktický postup
- Fazeta - praktický postup

     
     

Názov školenia: Inovatívne postupy v endodoncii
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: 10
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

Témy:
- Použitie ultrazvuku v endodoncii,
- Inovácie v strojovej endodoncii,
- Vertikálna kondenzácia

Teoretická časť:
Správna preparácia prístupovej kavity a vyhľadanie vstupov do koreňových kanálikov - „Access is everything“,  inovatívne postupy pri strojovej endodoncii, bezpečné použitie rotačných ni-ti inštrumentov, vertikálna kondenzácia vs. ostatné metódy plnenia, riešenie problémov pri endodontickom a reendodontickom ošetrení.

Praktická časť:
Účastníci si na plastových blokoch a extrahovaných zuboch vyskúšajú prácu s ultrazvukovými nástrojmi Start X, preparáciu koreňového kanálika s použitím nástrojov PathFile, vertikálnu kondenzáciu s prístrojom Calamus technikou „continuous wave“ prípadne iné techniky.

     
     

Názov školenia: Model management
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Andrej Lukáš
Počet účastníkov: Max. 10
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 90,- €
Kredity: 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia 

  Náplň školenia:
Predmetom školenia je výroba presného deleného modelu, jeho anyláza a úprava takým spôsobom, aby bolo možné zhotoviť fixnú prácu bez predčasných kontaktov a potreby dobrusovania v ústach pacienta. Model management je systematický postup, ktorý umožňuje eliminovať expanziu sadry a zohľadňuje prenos dát z priestorovo flexibilného žuvacieho aparátu pacienta na sadrové modely. Každý účastník na školení dostate odtlačok hornej a dolnej čeľuste a zhryzový registrát. Následne si vyleje odtlačky a pomocou systému Giroform zhotoví delené modely hornej a dolnej čeľuste. Systém Giroform umožňuje veľmi rýchlu a presnú výrobu deleného modelu pričom eliminuje expanziu sadry. Ďalším krokom je správne zasadrovanie modelov do artikulátora s použitím zhryzového registrátu. Analýzou modelov v artikulátore sa odstránia predčasné kontakty a nastaví sa správna výška oklúzie. Výsledkom je presný model umožňujúci zhotoviť fixnú prácu s minimálnou potrebou doartikulovania v ústach pacienta. Účastníci si vyskúšajú prácu so systémom Giroform a artikulátormi Artex a Protar.
     

Názov školenia: Keramický systém GC Initial; GC Initial IQ + Lustre Pastes
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Peter Rebroš
Počet účastníkov: Max. 10 účastníkov
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 70,- €
Kredity: 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  1-dňový praktický kurz pre zubných technikov. Predmetom kurzu je zhotovenie samostatnej korunky z keramiky GC Initial IQ a použitie 3D dofarbovacieho systému na keramiku - Lustre Pastes. Keramika GC Initial IQ umožňuje pracovať veľmi efektívne a úsporne. Systém pracuje s konceptom „one body“, pri ktorom sa na kovovú konštrukcia nanáša len jedna hmota do plného anantomického tvaru. Konečný odtieň a „hĺbka“ sa dosiahne nanášaním 3D farieb Lustre Pastes. 
     

Názov školenia: Moderná endodoncia; Jednonástrojová endodoncia s nástrojmi WaveOne
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Michal Alexejenko
Počet účastníkov: max. 12
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

 

1-dňové praktické školenie pre zubných lekárov. Školenie pozostáva          z úvodnej prednášky a praktickej časti. Náplňou úvodnej prednášky je preparácia prístupovej kavity, vyplachovacie roztoky, tvarovanie a čistenie koreňových kanálikov, použitie nástrojov WaveOne, Protaper, PathFile, koreňové výplňové hmoty, apexlokátor, použitie ultrazvuku v endodoncii, špecializované endodontické motory. Súčasťou prednášky je aj predvedenie  strojovej preparácie koreňových kanálikov pod mikroskopom s projekciou na plátno a prezentácia praktických skúseností a množstva zaujímavých prípadov z ambulancie prednášateľa.

V praktickej časti si každý účastník na modeloch resp. extrahovaných zuboch prakticky vyskúša prácu s nástrojmi WaveOne využívajúcimi reciprokačný pohyb a plnenie koreňových kanálikov obturátormi Thermafil.


Dôležitý pokyn: Na školenie si účastník musí priniesť extrahovaný zub        s vypreparovanou prístupovou kavitou.

 

 

    Každý účastník obdrží sadu nástrojov WaveOne a pomôcok v celkovej  cene cca. 60,- €, ktorú použije v praktickej časti.

Názov školenia: Estetické keramické rekonštrukcie podľa prírody
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Renato Carretti, Čeněk Neruda
Počet účastníkov: max. 10
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: 160,- €
Kredity: 14
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia


2-dňový praktický kurz pre zubných technikov zameraný na použitie keramikých hmôt VITA VM13 a VITA VM9. Predmetom kurzu je zhotovenie 2 zubov (horných jednotiek) - jeden zub z kovokeramiky VM13 a druhý zub na zirkónovú konštrukciu z materiálu VM9. Zuby je v prípade záujmu možné zhotovi podľa živej predlohy - zub niektorého z účastníkov kurzu.
Rôznym vrstvením opáknych, translucentných a transparentných hmôt sa pritom dosahuje mladistvého alebo staršieho vzhľadu zubu. Súčasne bude prezentované použitie širokej škály efektných hmôt sady PROFESSIONAL KIT ako aj hmôt AKZENT PLUS a INTERNO na vytváranie prirodzených efektov (škvŕn, prasklín a drobných anomálii), ktoré umožnia lepšie začleniť rekonštrukciu.